What I do > Portfolio

Meow (detail)
Meow (detail)
terra cotta, glaze
2013